Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITA) (01 มิ.ย. 2563)  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (22 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ป... (15 ต.ค. 2562)  
แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริ... (01 ส.ค. 2562)
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.ประจำปี 2562 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25... (13 มิ.ย. 2562)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2561 (17 พ.ค. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2562 (15 เม.ย. 2562)
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี (02 ม.ค. 2562)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน (02 ม.ค. 2562)
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน (02 ม.ค. 2562)
การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม (02 ม.ค. 2562)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (02 ม.ค. 2562)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (02 ม.ค. 2562)
แสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (02 ม.ค. 2562)
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (02 ม.ค. 2562)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (02 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (02 ม.ค. 2562)
มาตรการการป้องกันการการรับสินบน (02 ม.ค. 2562)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (02 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์แ... (01 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมรับบัณฑิตน้อย ศพด.... (19 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)  

กิจกรรมวันสงกราต์และวันผู... (13 เม.ย. 2559)

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท... (04 ม.ค. 2559)

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน... (07 พ.ค. 2558)

โครการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ... (27 ก.พ. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (08 ม.ค. 2558)

โครงการ “เวทีประชาคมเพื่... (07 ก.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (07 ก.ค. 2557)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคร... (07 ก.ค. 2557)

โครงการกีฬาสัมพันธ์ คน อบ... (27 พ.ค. 2557)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (16 ม.ค. 2557)

โครงการร่วมจิตรปฎิบัติธรร... (13 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

โครงการร่วมใจส่งเสริมสุขภ... (06 ก.ย. 2556)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเบี... (12 ต.ค. 2555)

โครงการไข่ไอโอดีนเสริมสร้... (28 มิ.ย. 2555)

(28 มิ.ย. 2555)

โครงการประเพณีแข่งเรือพาย... (28 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภา... (03 มี.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (01 ม.ค. 2563)  
ประกาศ (E-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู... (10 ธ.ค. 2562)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (02 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (01 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลอง 15 ฝ... (21 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตถนนสายเลียบคล... (07 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2562)
เอกสารประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเ... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอ... (25 ก.ย. 2562)
(วิจารณ์) เอกสารประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเล... (19 ก.ย. 2562)
(วิจารณ์) ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลอง 15 ฝั่ง... (19 ก.ย. 2562)
เอกสารประกาศโครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตถนนสายเลียบคลอง 15 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 บ... (19 ก.ย. 2562)
ประกาศก่อสร้างโครงการบูรณะทางผิวคอนกรีตถนนสายเลียบคลอง 15 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9... (19 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (02 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (01 ส.ค. 2562)
เผยแพร่การปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) (18 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (03 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือก... (13 ธ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือก... (15 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ... (06 ต.ค. 2557)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบร... (25 ก.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบร... (25 ก.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือก... (05 มิ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ... (02 พ.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th