Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมนึก เข็มทอง
ประธานสภา อบต.บึงน้ำรักษ์
Responsive image
Responsive image
นายประเสริฐ หนูวอ
รองประธานสภา อบต.บึงน้ำรักษ์
Responsive image
Responsive image
นายขวัญชัย ศิริโวหาร
เลขานุการสภา อบต.บึงน้ำรักษ์
Responsive image
นายมานิต มะลิวัลย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเกษม แดงมิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายประเสริฐ หนูวอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายมูฮำหมัด ซาหะมัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอารุณ จันทร์หอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุเนตร ปลื้มยุทธ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายจำลอง ทองกำพร้า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสมนึก พันธุ์ประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายประสาน ช้างดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมนึก เข็มทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นางศรีนวล ศรีชำนิ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายพัลลภ งามฤทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายบรรพรต อุทัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายทองดี แซ่จื้อ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายไพทูล ทองโพชา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายสมประสงค์ แสงทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายมูฮำหมัดรอมลี มะมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายวัลลพ ดีเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายการิม บินสะเล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสมหวัง หมัดลี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายฮาซัน โพธิ์ทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายสหาก ดีสะเมาะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายยะโก๊บ จันทร์แตง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายอุสมาน โซ๊ะเฮง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายสมเดช ยามันสะบีดีน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
Responsive image
นายสมนึก มะมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
Responsive image
นายบุญตา อินทสมบัตร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
Responsive image
นายเทิดภูมิ ประมูลยงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
Responsive image
นายชาตรี เลงัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
Responsive image
นายพีระเทพ เต๊ะซัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th