Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองค์ความรู้
รายงานการประชุมสภา
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายขวัญชัย ศิริโวหาร
ปลัด อบต.บึงน้ำรักษ์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวเนาวรัตน์ เสาธงใหญ่
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายปิยะ สันธนะโยธิน
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
Responsive image
นางกัญญา จันทร์มาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสร้อยสลา พลอยทับทิม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวนุสรา เซ็นติมา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริรัตน์ เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางทิพวรรณ มินยี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ ดิเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายธีรวุฒิ กอเซ็มมูซอ
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
นายมูนีด มูฮำหมัด
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
Responsive image
Responsive image
นายวิศรุต มูฮำหมัด
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางอารีย์ ริสมัน
คนครัว
Responsive image

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
19/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3809-0740  โทรสาร : 0-3809-0743  อีเมล์ : bungnamrukk@hotmail.com

www.bungnamruk.go.th